Sign In
  
Answer
collapse Category : AEC ‎(1)
  

Pendekatan Open Door Policyadalah salah satu cara IPA menawarkan program-program yang dikendalikan oleh IPA kepada pelanggannya yang luar dari warga Perkhidmatan Awam seperti pegawai / kakitangan kerajaan yang berkontrak, i-Ready, sektor swasta dan juga warga beruniform. 

Pendekatan ini merupakan salah satu usaha dan dokongan IPA ke atas kaedah pencapaian Dasar Tempoh Latihan Minima 100 Jam Latihan (Surat Keliling Jabatan Perdana Menteri 3/2003) dan konsep Life Long Learning.

Walau bagaimanapun, keutamaan dalam penerimaan calon peserta akan diberikan kepada warga Perkhidmatan Awam yang berjawatan tetap.

Pendekatan Open Door Policyini juga didokong oleh pihak IPA melalui pelaksanaan program-program pembangunan kapasiti secara kolaborasi yang tidak terhad kepada agensi-agensi Kerajaan sahaja bahkan kepada agensi-agensi bukan Kerajaan atau swasta


collapse Category : LMC ‎(15)
  
Yes, all IPA trainings is open for private sector to join at flat rate of BND$200.00
  

You may download in-house training request form via Download link or click here for the form and send in to:

 

Director
Institut Perkhidmatan Awam
Simpang 256-24
Jalan Kampong Rimba
Gadong BE3119
Negara Brunei Darussalam    

  

Any offer from IPA would be channeled to HR unit/section in respective department. If you are not nominated for any courses, please refer to your HR unit/section for clarification.

  

Berdasarkan 'Open-Door Policy' IPA, IPA menerima semua permohonan termasuk daripada kalangan beruniform. Selain ikut serta dalam program pembelajaran IPA yang ditawarkan, permohonan dari kalangan ini juga menjurus kepada micro-learning (in-house training) dan pengkhususan misalnya kepimpinan, Train-of-Trainers, dsb.nya. 

  

IPA akan menimbangkan permohonan berdasarkan syarat-syarat berikut:

 1. Tenaga kerja i-Ready boleh menghadiri mana-mana program yang dinilai bersesuaian oleh agensi pemohon (pihak Kerajaan), jika terdapat kekosongan slot program berkenaan.
 2. Tenaga kerja i-Ready boleh menghadiri mana-mana program yang dinilai bersesuaian oleh agensi pemohon (pihak swasta), jika terdapat kekosongan slot program berkenaan, dengan dikenakan bayaran [$100/seorang/sehari].
 3. Pemohon (pihak Kerajaan) boleh menyesuaikan program mengikut keperluan tenaga kerja i-Ready untuk dijalankan oleh IPA (secara in-house dengan penglibatan minima 20 orang).


  
 1. IPA mengekalkan keutamaan pencalonan melalui sistem i-Learn sepertimana yang telah ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Institut Perkhidmatan Awam bilangan IPA IPA/PENT/214 Pt 4 bertarikh 06 Mac 2010.
 2. Walaubagaimanapun, permohonan bagi Program Pembelajaran dan Pembangunan yang berbentuk In-House Training (IHT) lazimnya menggunakan borang permohonan khusus dan setakat ini, tidak memerlukan pendaftaran melalui Sistem i-Learn (tertakluk kepada perubahan sebarang dasar)


  

​Selain menghubungi HRDAs melalui emel, pihak IPA juga akan menghubungi Kementerian dan Jabatan berkenaan melalui persuratan, emel dan telefon serta turut menghubungi individu yang dicalonkan jika tidak menerima maklumbalas.

  
 1. Pemilihan / penapisan calon adalah mengikut pra-syarat yang ditentukan dalam program-program Pembelajaran dan Pembangunan yang ditawarkan – ciri utama mengikut tanggagaji serta skop bidang tugas [jika Training Coordinator memasukkan maklumat berkenaan dalam sistem i-Learn – bagi memudahkan pemilihan (right participants attending for the right course.]
 2. Seterusnya pembahagian kuota kepada kementerian / jabatan untuk memastikan komposisi peserta melibatkan lebih banyak  jabatan / kementerian yang berlainan akan tetapi ianya tertakluk kepada isi kandungan program jika tidak melibatkan secara team-based.
 3. Kaedah pencalonan juga mengambil kira "first come first serve". 
 4. Selain itu, mereka yang dicalonkan berulang kali tetapi belum berpeluang menghadiri kursus (waiting list) akan diberikan keutamaan. 
 5. Rayuan melalui persuratan, emel atau panggilan telefon boleh diterima dan akan dipertimbangkan (tertakluk kepada kesesuaian dan kekosongan).


  

Program Pembelajaran dan Pembangunan bagi Divisyen IV dan V dijadikan dalam modul program skim. Selain itu, program bersesuaian mengikut keperluan dibukakan bagi permohonan micro-learning (in-house) dari setiap Kementerian / Jabatan.

  
 1. Program Pembangunan Pegawai-Pegawai HRDAs boleh disesuaikan (customise) mengikut keperluan umum atau semasa. Sebagai contoh sesi HROD Roundtable, World Café dan Teh Tarik.
 2. Pembangunan kapasiti HRDAs tidak terhad kepada 'formal training' ('classroom lecture') malahan berasaskan kepada Model Pembelajaran 70:20:10 yang menekankan sebahagian besar pembelajaran berlaku semasa di pejabat termasuk on-the-job training/experiences, coaching dan mentoring.
 3. Program-Program Pensijilan Pembangunan Kapasiti bagi HRDAs adalah masih dalam perancangan IPA sebagai HR Professional.


  

Kadar bayaran yang dikenakan bagi para peserta daripada sektor swasta adalah $100 seorang/sehari yang merangkumi kos menghadiri kursus dan jamuan. 

Bagi penyertaan awam, pendekatan IPA lebih menumpukan kepada pembangunan sumber manusia warga perkhidmatan awam, maka setakat ini, IPA belum dapat membukakan penyertaan kepada orang awam untuk mengikuti program IPA.


  

​Program tahunan IPA dikendalikan secara sepenuh masa. Walaubagaimanapun, sebahagian program yang berjangka masa panjang akan melibatkan pelaksanaan secara berperingkat-peringkat. Sebagai contoh, Program yang dikendalikan secara berfasa melebihi satu bulan dan melibatkan proses penilaian sepanjang program dijalankan.

Namun program In-house Trainingyang dipohonkan oleh Kementerian dan Jabatan boleh disesuaikan mengikut tempoh yang dipersetujui dan ketersediaan kedua-dua belah pihak.